REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VINEO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO VINEO

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem vineo.pl i jest prowadzona przez WEBISO Domiński, Maziarz Sp. J. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dalszej części niniejszego regulaminu będzie nazywana „Serwisem”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Autorów, w szczególności zasady publikowania treści w Serwisie, zawierania za jej pośrednictwem umów przekazania praw autorskich do publikowanych treści oraz zasad wykonywania tych umów. 
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:
  1. Administrator danych osobowych – Operator Serwisu vineo.pl;
  2. Artykuł – publikowana przez Autora treść związana z tematyką Serwisu;
  3. Konto - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca publikowanie własnych treści w Serwisie, dostęp do danych podanych przy rejestracji z możliwością ich modyfikacji zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  4. Autor – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, która publikuje w Serwisie własne treści;
  5. Operator – WEBISO Domiński, Maziarz Sp. J., e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny na stronie internetowej vineo.pl. oraz w siedzibie Operatora;
  7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora dostępny na stronie internetowej vineo.pl

 

§2 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  • udostępnianie możliwości założenia przez Autora konta w Serwisie, pozwalającego na publikowanie Artykułów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Serwisie;
  • umożliwianie Autorowi zawarcia umowy przekazania praw autorskich publikowanych Artykułów.
 2. Rejestracja Konta w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Autora formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem vineo.pl/regulamin zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Serwisie poprzez wciśnięcie ikony Stwórz konto.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Serwisie, Autor powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności.  
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Serwisie, Autor może zalogować się do Serwisu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Autor nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji konta.
 6. Autor w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje konto w Serwisie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Autorowi indywidualnego konta w Serwisie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Autorowi indywidualnego konta w Serwisie, nie ma wpływu na zawarte przez Autora umowy o przekazaniu praw autorskich.
 7. W celu usunięcia indywidualnego konta w Serwisie, należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.
 8. Do korzystania z Serwisu oraz przeglądania jej treści i korzystania z indywidualnego konta, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  1. Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np.. AdBlock:
   • Mozilla Firefox
   • Opera
   • Google Chrome
   • Internet Explorer
  3. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 9. Autor zobowiązuje się do:
  1. korzystania ze Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystania ze Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3. korzystania ze Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
  4. dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w Serwisie, jak i zachowania ich poufności.
 10. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad, o których mowa w ust. 9 powyżej.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie przesyłane jest Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany w Serwisie. 
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Serwisie osobom trzecim.

 

§3 Publikowanie Artykułów

 1. Autor oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności pozwalające na publikowanie wartościowych i rzetelnych Artykułów w Serwisie.
 2. Autor oświadcza, że będzie sporządzał Artykuły w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, dbając o ich poprawność językową i merytoryczną wartość.
 3. Autor oświadcza, że publikowane Artykuły będą wyłącznie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, że osobiste i majątkowe prawa autorskie do publikowanych Artykułów nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich. Autor oświadcza ponadto, że publikowane w Serwisie Artykuły nie były publicznie rozpowszechnione lub udostępnione za pośrednictwem jakichkolwiek środków przekazu lub rozpowszechniania.
 4. Autor oświadcza, że posiada prawa autorskie lub stosowne licencje pozwalające na dysponowanie materiałami graficznymi i audio-wizualnymi, załączonymi do publikowanych Artykułów.
 5. W razie stwierdzenia nieprawidłowości oświadczeń, o których mowa w §3 powyżej, lub też wad prawnych publikowanych treści, Operator będzie uprawniony do odstąpienia od umowy przekazania praw autorskich oraz umowy o świadczenie usług udostępniania Autorowi indywidualnego konta w Serwisie. W każdym wypadku określonym w niniejszym ustępie, Operator będzie także uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody w pełnym zakresie.
 6. Artykuły Autora w Serwisie, mają charakter indywidualny i są przedmiotem prawa autorskiego.
 7. Każdy Artykuł przekazany do publikacji w Serwisie przez Autora, będzie weryfikowany przez Operatora. Publikowane będą jedynie te Artykuły, które uzyskają pozytywną opinię Operatora.
 8. Autor nie może bez zgody Operatora modyfikować ani też usuwać Artykułów, opublikowanych w Serwisie.

 

§4 Przeniesienie praw autorskich

 1. Dokonując publikacji Artykułów w Serwisie, Autor zawiera drogą elektroniczną umowę o przekazanie praw autorskich do publikowanego Artykułu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przenosi tym samym na Operatora całość majątkowych praw autorskich do publikowanych treści, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji.
 2. Autor upoważnia również Operatora do rozporządzania oraz korzystania z utworów stanowiących opracowanie dzieła, w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej. Wskazane upoważnienie może być przenoszone na osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody.
 3. Przejście praw autorskich do dzieła nastąpi z momentem opublikowania Artykułu w Serwisie.

 

§5 Świadczenia wzajemne

 1. Autorowi nie przysługuje wynagrodzenie za publikowane Artykuły oraz przekazane Operatorowi autorskie prawa majątkowe.
 2. Autor zobowiązuje się publikowania Artykułów na tematy związane z alkoholem oraz kulturą jego spożywania`. Artykuły nie mogą jednak bez zgody Operatora promować konkretnych marek wina lub producentów.
 3. Autor ma prawo reklamowania i promowania w Artykułach swojej osoby, prowadzonej działalności oraz świadczonych osobiście usług.
 4. Operator zobowiązuje się do:
  1. publikacji zatwierdzonych Artykułów Autora w Serwisie;
  2. nieusuwania opublikowanych Artykułów;
  3. aktywnego promowania Serwisu, publikowanych Artykułów oraz sylwetki Autora, za pośrednictwem swoich kanałów marketingowych, w tym mediów społecznościowych związanych z Serwisem.

 

§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Serwisu w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem vineo.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Serwisu, odnoszące się do produktów prezentowanych w Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Serwisie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Serwisie treści zawartej umowy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
  1. Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Serwisu wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
  2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Serwisie Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
  3. Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
  4. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Serwisie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Serwisie.
  5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Webiso Domiński, Maziarz Sp. J. z siedzibą w Krakowie, ul. Tatarska 5, NIP: 677-234-88-58. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w formularzu kontaktowym. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymywać odpowiedzi od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z użytkownikami strony internetowej. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na pytania i wnioski. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym czasie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Drukuj